برچسب: ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه K2022 آلمان

حضور هدفمند شرکت پتروشیمی جم در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه K2022 آلمان
افزایش ۴۴ درصدی سود خالص و ۲۹ درصدی درآمدهای عملیاتی پتروشیمی امیرکبیر در نیمه اول سال ۱۴۰۱