برچسب: پتورشیمی جم

رکورد تاریخی تولید «اتیلن» در واحد الفین پتروشیمی جم