برچسب: نیروگاه اندیمشک

بازدید محسن بازارنوی و مدیران وصندوق از مپنا
عملیات اجرائی نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک آغاز شد