برچسب: سود خالص

برای اولین بار ۲۰ درصد سود خالص درآمد فولاد اکسین بین سهامداران توزیع شد