برچسب: سرمایه های انسانی

آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت اداری و مالی هلدینگ صباانرژی برگزار شد