برچسب: داود حمزه

بازارنوی: پرتفوی وصندوق را به نفع ذینفعان ارتقا می‌دهیم
بازارنوی: کار تیمی شعار نیست، یک ضرورت حرفه‌ای است