برچسب: ترکمنستان

حضور پتروشیمی جم در نمایشگاه IRAN EXPO 2023 در ترکمنستان
حضور فولاد اکسین خوزستان در چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان
استقبال از غرفه شرکت ایران یاسا در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان