برچسب: اکبر ترکان

مهندس ترکان چشم‌اندازهای ارزنده‌ای را پیش روی صباانرژی گشود
صباانرژی، میزبان اکبر ترکان و‌ مهدی کرباسیان / زنجیره فولاد در وصندوق تکمیل می‌شود