برچسب: آمونیاک

اولین محموله آمونیاک به پتروشیمی مسجدسلمیان وارد شد