نام پروژه : ABS/Rubber

هدف پروژه: تولید گرید های مختلف ABS ، SBS، SBR،LCBR

 

محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

مجری پروژه: شرکت توسعه پلیمر پادجم

مشخصات پروژه

تاریخ آغاز طرح: اسفند ماه 93

 

تاریخ بهره برداری: انتهای آذر ماه 1401

 

ظرفیت بهره برداری: SBS/SBR/LCBR به میزان هزار60 تن و ABS به میزان 200 هزار تن در سال

 

بودجه طرح: 1169 میلیارد تومان و 336 میلیون یورو

عکس های پروژه