نام پروژه : PDH

نوع پروژه: پتروشیمی
محل پروژه: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کارفرما: شرکت پلمیر کنگان

مشخصات پروژه

تاریخ آغاز طرح: نیمه دوم سال 1399

 

تاریخ بهره برداری: پایان سال 1402

 

ظرفیت بهره برداری: 600 هزار تن

 

بودجه طرح: 1064 میلیون یورو

عکس های پروژه