دسته بندی : پتروشیمی

زیر و بم‌های الفین‌سازی
فروش پتروشیمی جم از ده هزار میلیارد تومان عبور کرد
پتروشیمی جم به مجمع می رود
نقش مهم پتروشیمی جم بعنوان یکی از بزرگان صنعت پتروشیمی
 تولید پنجاه تن پلی‌اتیلن در ساعت