دسته بندی : مسئولیت اجتماعی

صبا فولاد خلیج فارس در کنار مردم هرمزگان خواهد بود
۱۳ هزار جلد کتاب، هدیه پتروشیمی جم به کتاب‌خانه‌های مدارس جنوب استان بوشهر
کمک‌های هلدینگ صباانرژی به مردم سی‌سخت ارسال شد