دسته بندی : تفاهمنامه

امضای تفاهمنامه هلدینگ صباانرژی با شرکت ملی پژوهش و فناوری پتروشیمی
تفاهم‌نامه همکاری صباانرژی و انرژی‌گستر سینا امضا شد