دسته بندی : انتصاب

انتصاب عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
دومین جلسه شورای معاونان و مدیران هلدینگ صباانرژی برگزار شد / معارفه مدیر امور مجامع و بودجه
با حکم مدیرعامل هلدینگ صباانرژی؛ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گسترش تجارت پارس سبا منصوب شد
دکتر علیرضا زمان‌پور به عنوان مدیرعامل هلدینگ صباانرژی منصوب شد
انتصاب مدیرعامل جدید شرکت توسعه پلیمر پاد جم
تشکیل شورای معاونان و مدیران هلدینگ صباانرژی به ریاست دکتر زمان‌پور
سرپرست جدید هلدینگ صباانرژی معارفه شد
معاون امور شرکت‌ها و مجامع هلدینگ صباانرژی معارفه شد
نماینده وصندوق در توسعه صنابع بهشهر تغییر کرد