عنوان زمان انتشار حجم (MB) دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/12/11/ 4.73 MB
افشای اطلاعات بااهمیت - (انتشار اوراق بدهی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/12/11/ 4.73 MB
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۴۰۰/12/11/ 4.73 MB
مدارک انتشار اوراق اجاره شرکت واسط مالی اردیبهشت (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) (به پیوست) ۱۴۰۰/12/11/ 4.73 MB
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۴۰۰/12/11/ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/12/07/ 4.73 MB
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره ۱۴۰۰/12/04/ 4.73 MB
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۴۰۰/11/20/ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۴۰۰/11/13/ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ۱۴۰۰/11/12/ 4.73 MB
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۴۰۰/11/12/ 4.73 MB
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۴۰۰/11/06/ 4.73 MB
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۴۰۰/11/06/ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/11/06/ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۴۰۰/۱۰/29/ 4.73 MB
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۴۰۰/۱۰/۱۹/ 4.73 MB
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 4.73 MB
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ 4.73 MB
اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ 4.73 MB
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره تاریخ 4.73 MB
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 4.73 MB
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ 4.73 MB
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نیرو تراز پی ریز) ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش تجارت پارس سبا) ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ 4.73 MB
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 4.73 MB
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 4.73 MB
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ 4.73 MB
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 4.73 MB
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 4.73 MB
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صبا آرمه) ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 4.73 MB
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ 4.73 MB
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کارخانجات تولیدی تهران) ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صبا فولاد خلیج فارس)) ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 4.73 MB
افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه) ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ 4.73 MB
افشای جزییات زمین و ساختمان ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ 4.73 MB
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ 4.73 MB
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 4.73 MB
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 4.73 MB
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان) ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 4.73 MB
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات گستر صبا انرژی) ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ 4.73 MB
لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ 4.73 MB
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ 4.73 MB
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ 4.73 MB
شفاف‌سازی درخصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشرشده ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰-۰۴-۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ 4.73 MB
گزارش تفصیلی مدیریت سه ماهه منتهی به 31-3-1400 ۱۵:۱۵:۰۷ 4.73 MB
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30 اسفند 1399 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 4.73 MB
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹-۱۲-۳۰ (حسابرسی شده) ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ 4.73 MB
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹-۱۲-۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ 4.73 MB
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ 4.73 MB

با ما در ارتباط باشید