گالری بازدید مدیرعامل و معاون صباانرژی از فولاد اکسین خوزستان و پتروشیمی مسجدسلیمان

با ما در ارتباط باشید