اعضای هیات مدیره

نام: محمد ابراهیمی
سمت: مدیرعامل و نائب رییس هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: خدمات گستر صبا انرژی
نام:  سیدعلی رئیس‌زاده
سمت: رییس هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: دکتری
نام عضو حقوقی هیات مدیره: سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا
نام:  علی افشین
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: آزادراه امیرکبیر
نام:  سیدمحمد حسینی
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
.
نام:  محسن بازارنوی
سمت: عضو رییس هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: صندوق بازنشستگی کشوری