برچسب: gi shcd

نقش ویژه شرکت‌های زیرمجموعه وصندوق در پروژه انتقال نفت از گوره به جاسک