برچسب: گوره به جاسک

نقش ویژه شرکت‌های زیرمجموعه وصندوق در پروژه انتقال نفت از گوره به جاسک