برچسب: پتروشیمی مسجدسلمیان

اولین محموله آمونیاک به پتروشیمی مسجدسلمیان وارد شد