برچسب: پتروشیمی امیرکبیر

افزایش ۴۴ درصدی سود خالص و ۲۹ درصدی درآمدهای عملیاتی پتروشیمی امیرکبیر در نیمه اول سال ۱۴۰۱