برچسب: وزیر کار

بازدید وزیر کار از ایران یاسا تایر و رابر
حضور محمد شریعتمداری در آخرین جلسه فنی پتروشیمی جم در سال ۹۹