برچسب: مدل تعالی سازمانی

امیرعباس حسینی: الگوی تعالی سازمانی، برای بهبود و ارتقای هلدینگ ضروری است