برچسب: مجمع

تقسیم سود ۶۰۰ تومانی در مجمع پتروشیمی جم