برچسب: صنعت سبز

فولاد اکسین به عنوان واحد صنعتی سبز در سطح ملی معرفی شد