برچسب: صنعت سبز

دریافت تندیس صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست توسط فولاد اکسین
فولاد اکسین به عنوان واحد صنعتی سبز در سطح ملی معرفی شد