برچسب: صبا فولاد

صبافولاد خلیج فارس نمونه بارز اثربخشی اصلاح رویکرد و شیوه مدیریت است
ثبت دو رکورد تولیدی در صبافولاد خلیج فارس