برچسب: صبافولاد خلیج فارس

بازدید وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی از کارخانه صبا فولاد خلیج فارس