برچسب: سود

وصندوق در دیماه ۹۹ پانزده میلیارد تومان سود شناسایی کرد