برچسب: سهام

بهای تمام‌شده «وصندوق» از ۴۸۶ هزار میلیارد ریال عبور کرد