برچسب: سازمان مدیریت صنعتی

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، گواهی تعهد به تعالی دریافت کرد/اعطای تقدیرنامه ۳ ستاره به فولاد اکسین
هلدینگ صباانرژی دومین شرکت کشور از نظر بیشترین بازده فروش