برچسب: زنجیره فولاد

تفاهم نامه تکمیل زنجیره تولید فولاد صندوق بازنشستگی کشوری امضا شد
صباانرژی، میزبان اکبر ترکان و‌ مهدی کرباسیان / زنجیره فولاد در وصندوق تکمیل می‌شود