برچسب: زلزله سی سخت

کمک‌های هلدینگ صباانرژی به مردم سی‌سخت ارسال شد