برچسب: تیپ ترنر

دستیابی پتروشیمی جم به دانش فنی طراحی و ساخت تیپ برنرها