برچسب: تقسیم سود

مجمع عمومی عادی سالیانه وصندوق برگزار شد / سود ۲۴۰ تومانی هر سهم