برچسب: تفاهمنامه

امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و دانشگاه صنعتی شریف / دکتر زمان‌پور: توسعه مجموعه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری بر فناوری استوار می‌شود
تفاهم‌نامه همکاری صباانرژی و انرژی‌گستر سینا امضا شد
امضای چهار تفاهم نامه فولاد اکسین با شرکت های دانش بنیان