برچسب: بسیج

گرامیداشت روز بسیج در هلدینگ صباانرژی
فرمانده پایگاه مقاومت هلدینگ صباانرژی معارفه شد