برچسب: انتصاب

نماینده وصندوق در توسعه صنابع بهشهر تغییر کرد
محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شد