برچسب: اتیلن

رکورد تاریخی تولید «اتیلن» در واحد الفین پتروشیمی جم