پنجشنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۶

اعضای هیأت مدیره 

محمد مهدی نواب مطلق - رئیس هیأت مدیرهدکتر نواب مطلق

عليرضا برادران - مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

منصور حقیقت پور - نایب رئیس هیأت مدیرهدکتر نواب مطلق

 احمد صیفی کاران قم - عضو هیأت مدیره

 صلاح‌الدین قوی‌پنجه - عضو هیأت مدیره