دسته بندی : مالی

وصندوق در دیماه ۹۹ پانزده میلیارد تومان سود شناسایی کرد
بهای تمام‌شده «وصندوق» از ۴۸۶ هزار میلیارد ریال عبور کرد