دسته بندی : انتصاب

معاون امور شرکت‌ها و مجامع هلدینگ صباانرژی معارفه شد
نماینده وصندوق در توسعه صنابع بهشهر تغییر کرد