تركیب ده سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی 31 / 06 / 1394 و تاریخ تایید گزارش به تاریخ 01 / 10 / 1394 به شرح جدول ذیل است:


رديف نام سهامدار تعداد سهـام

(31 / 06 / 1394)
درصد مالکیت تعداد سهـام

(01 / 10 / 1394)
درصد مالکیت
1 صندوق بازنشستگی کشوری 12,163,516,229 84.47 12,112,016,229 84.11
2 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 269,427,422 1.87 269,385,236 1.87
3 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 241,800,000 1.68 241,800,000 1.68
4 شرکت نوآوران مدیریت سبا 172,139,195 1.20 174,487,533 1.21
5 شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا 125,000,000 0.87 125,000,000 0.87
6 بانک رفاه کارگران 122,799,498 0.85 122,799,498 0.85
7 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 120,248,409 0.84 119,248,409 0.83
8 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر 82,204,516 0.57 82,204,516 0.57
9 شرکت سهامی بیمه ایران 77,741,414 0.54 77,741,414 0.54
10 شرکت کهن تجارت مهران 69,000,000 0.48 69,000,000 0.48
11 سایر 1,007,623,317 7.00 1,006,317,165 7.0
12 جمع 14,400,000,000 100 14,400,000,000 100