• محمد مهدی نواب مطلق
  • رئیس هیأت مدیره
  • حجت الله اسماعیلی
  • عضو هیأت مدیره
  • مهندس امیرعباس حسینی
  • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
  • احمد صیفی کاران قم
  • عضو هیأت مدیره
  • دکتر سید ابوتراب فاضل
  • نایب رئیس هیأت مدیره