در مجمع عمومي فوق العاده شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري كه با حضور بيش از 90 درصد از سهامداران، بازرس قانوني، نماينده سازمان بورس و اعضاي هيأت مديره شركت برگزار شد، با افزايش سرمايه 87 درصدي اين شركت از محل آورده هاي نقدي و مطالبات موافقت گرديد.
در ابتداي اين جلسه، دكتر عليرضا برادران مديرعامل شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري گزارش هيأت مديره را براي حضار قرائت كرد و گفت: اين جلسه براي تصويب افزايش سرمايه شركت از مبلغ 14.400.000 ميليون ريال به 28.800.000 ميليون ريال و همچنين تغييرات اساسنامه شركت بر مبناي نظرات سازمان بورس برگزار شده است.
دكتر برادران ادامه داد: با تصويب افزايش سرمايه، امكان تعديل مثبت در سود هر سهم براي شركت وجود دارد. وي در پاسخ به سوال يكي از سهامداران كه پرسيد، براي شركت توليدي تهران چه برنامه اي داريد؟ گفت: شركت توليدي تهران جز شركت هاي زيان­ده مجموعه ما بود. در همين راستا تصميم گرفته شد تا فعاليت هاي اين شركت متوقف شد. اين شركت از پرتفوي ما خارج شده و به هلدينگ صنعت و معدن منتقل مي شود تا در آنجا فعاليت جديدي براي آن در نظر بگيرند. برنامه ما براي شركت توليدي تهران نقل و انتقال است و عملا از پرتفوي ما خارج و سود آن شناسايي خواهد شد.
وي درخصوص شركت نفت پاسارگاد و تعديل هاي منفي آن نيز افزود: ما در حدود 40 درصد از سهام اين شركت را داريم و سهام مديريتي نفت پاسارگاد در اختيار مجموعه ديگري است. ما به اندازه 40 درصد مشاركت جدي داشته ايم. البته از چندي پيش اين شركت بدون مديرعامل بوده و با سرپرست اداره مي شد كه اين موضوع به همراه نبود تكنولوژي مناسب، از مشكلات اصلي شركت به حساب مي آمد كه خوشبختانه با تعيين مديرعامل و ورود تكنولوژي هاي جديد چشم انداز اين شركت مثبت به نظر مي رسد. دكتر برادران درباره وضعيت شركت صبا فولاد و وضعيت سوددهي آن بيان داشت: مراحل بهره برداري اين شركت از پيشرفت خوبي برخوردار است و به احتمال زياد در نيمه اول سال آتي به بهره برداري خواهد رسيد. 
اين شركت به خاطر شرايط مكاني خاص و نوع محصولات توليدي در موقعيت خوبي قرار دارد. به گونه اي كه كشورهاي اطراف و همسايه ايران در حال حاضر، محصول اين شركت را تقاضا كرده اند. وي ادامه داد: قرار است شركت هاي زيرمجموعه را به بهره برداري هاي مدنظر برسانيم و سپس آن ها را با ارزش افزوده به هلدينگ هاي مربوطه انتقال دهيم. 
دكتر برادران درخصوص سود واحد پروپيلن جم گفت: اين شركت در گذشته با حداكثر 69 درصد خوراك كار مي كرد و اين موضوع انگيزه كافي را براي شركت پتروشيمي جم ايجاد نمي كرد تا به استفاده مناسب از آن بپردازند، وليكن در حال حاضر تصميم گرفته شده تا خوراك شركت مذكور به صورت كامل تأمين شود و از اين پس اين واحد با بيش از 100 درصد ظرفيت توليد فعال خواهد بود.
همچنين در اين جلسه دكتر شهشهاني پور رييس مجمع درباره نحوه  تهاتر سهام شركت­ هاي زيرمجموعه صندوق تصريح كرد: بستگي به نوع سهم دارد و تهاتري صورت نمي گيرد.موضوع هلدينگ گفته شده به معناي نقل و انتقال سهم نيست بلكه وكالت مديريت داده خواهند شد و از طريق اين وكالت، شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري و ديگر هلدينگ ها اداره خواهد شد. گفتني است، در اين جلسه پيشنهاد تغيير نام شركت، به عنوان هلدينگ نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي صبا مطرح گرديد.