حضور مديرعامل هلدينگ انرژي در نمايشگاه بورس بانک و بيمه سال 1395