بازدید مدیرعامل محترم، رییس هیات مدیره محترم صندوق بازنشستگی کشوری و مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی