سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی برای جلوگیری از خام فروشی