بازدید هیأت مدیره هلدینگ انرژی از پروژه پتروشیمی مسجد سلیمان