در تـاريخ 1367/04/25 شركت سرمايه گـذاري صندوق بازنشسـتگـي مستخدمين مشمــول قانـون استخدام كشـوري در قالب شركت سهامي خاص تحت شماره 70513 در اداره ثبــت شــركت هــاي تــهران بــه ثبــت رسيــد و در تــاريـخ 1378/03/26 با تصويب اساسنامه جديد توسط مجمع عمومي فوق العاده صاحبان محتـرم سهام، نام شركت به شركت سرمايه گذاري صنـدوق بازنشستگي كشوري (سهامي عـام) تبـديل گرديد و در تاريخ 1379/06/31 در ســازمــان بــورس اوراق بهـادار تهـران پذيرفتــه شد.
فعاليت شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشـوري (سهامي عام) طبق ماده (3) اساسنامه عبارت است از: سرمايه گذاري و مشاركت در شركت‌ها، طرح‌ها،‌ واحدهاي توليدي و صنعتي،‌ خدماتي و بازرگاني و خريد و فروش سهام اين‌گونه شركت‌ها و انجام عملياتي كه به‌صورت مستقيم و يا غيرمستقيم با فعاليت‌هاي مذكور ارتباط داشته باشد و يا اجراي آن‌ها را تسهيل نمايد و نيز اداره آن قسمت از امـوال، مـوسسات و شركت‌هاي مربـوط به تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشـور و سـاير امـوال و مؤسسات و شركت‌هايي كه توسـط صندوق بـازنشستگي كشوري در اختيار ايـن شركت گذاشته مي شود.
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري در راستاي كسب سود مناسب، حضور فعال در صنايع داراي مزيت نسبي در كشور را در اولويت فعاليت‌هاي خود قرار داده است. بر اين اساس و با توجه به بهره مندي كشورمان از منابع غني نفت و گاز و معادن مختلف و نيز دانش مناسب در اين صنايع، سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي، صنايع معدني در اولويت فعاليت‌هاي سرمايه گذاري این شرکت قرار گرفته و خوشبختانه با بهره گيري از مديريت هوشمند و مدبرانه، این شرکت توانسته است موقعيت‌هاي مناسبي را شناسايي و در آن‌ها سرمايه گذاري نمايد. 
بهبود تركيب سرمايه گذاري‌هاي گذشته، سرمايه گذاري در صنايع داراي مزيت و بازدهي مناسب و استفاده از موقعيت‌هاي مناسب سرمايه گذاري در آينده مهم‌ترين ماموريت اين شركت است. اين شركت چشم انداز خود را تبديل شدن به يكي از بزرگ‌ترين سرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، صنايع فلزات اساسي و فولاد ترسيم نموده است.
اگر چه قرار گرفتن در دوره های اقتصادی رونق و رکود در کوتاه مدت می تواند حاشيه سود بسياری از فعاليت‌های صنعتی را دچار تغيير کند اما اين امر برای صنايع دارای مزيت نسبی همچنان به عنوان نقطه قوت تلقی خواهد گرديد، چرا که اين صنايع با توجه به بهره مندی از مزيت های نسبی در قياس با صنايع مشابه در کشور های مختلف قابليت انعطاف بيش‌تری را خواهند داشت. بر این اساس سرمايه گذارانی که در حوزه‌های مرتبط با اين منابع سرمايه گذاری نمايند می توانند نسبت به رشد بلند مدت آن اطمينان حاصل کنند.
نکته قابل توجه در مورد شرکت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اين است که اين شرکت علی رغم آگاهی از اين مزيت‌ها در کشور، ضمن سرمايه گذاری در اين صنايع تلاش نموده است کارايی و بهره وری شرکت‌های عضو گروه خود را به ميزان قابل توجهی افزايش داده تا بدين وسيله چشم انداز مثبتی را به لحاظ قدرت رقابت پذيری، در صورت کمرنگ تر شدن مزيت‌های نسبی مذکور، برای خود و سهام‌داران محترمش ترسيم نمايد.
اين شرکت با نگرشی هوشمندانه تلاش نموده است علاوه بر سرمايه گذاری در صنايع مذکور گستره سرمايه گذاری خود را در صنايع پسين و پيشين مرتبط با آن نيز توسعه بخشد.